Home Opleidingen Topdog hondenSOVAtraining opleiding

Mens & Hond Consultancy biedt u de mogelijkheid de opleiding tot Topdog trainer te volgen. De basisopleiding gaat uit van de leeftijd van de cliënt tussen de 12 jaar en 18 jaar. Voor jongere cliënten dient u de aanvullende cursus te volgen. 
De opleiding Topdog trainer bestaat uit meerdere onderdelen.

U start met het volgen van de basisopleiding. De basisopleiding kent 20 bijeenkomsten en is verdeelt over een periode van ongeveer een half jaar. Tijdens de basisopleiding leert u de methodiek kennen, agogische en didactische vaardigheden om de training uit te kunnen voeren en hoe en op welke wijze u (veilig) uw hond in kunt zetten tijdens Topdog trainingen.
De eerste 9 á 10 bijeenkomsten van de opleiding worden inhoudelijk verzorgt door de opleiders van Mens & Hond Consultancy. U zult een deel theorie meekrijgen, oefeningen zullen worden voorgedaan en u zult ervaren hoe de training is opgebouwd en wordt uitgevoerd. De bijeenkomsten worden ondersteund met video en foto materiaal en u zult kennis maken met onze honden.
Bijeenkomsten 11 tot en met 14 staan in het teken van zelf een les/ training verzorgen aan de groep. Afhankelijk van de groepsgrote kunnen dit individuele trainingen zijn, of in duo's. U ontvangt feedback van uw medestudenten, en van de opleiders van Mens & Hond Consultancy. Tevens krijgt u een beoordeling voor uw prestatie.
Bijeenkomst 15 is tevens een toetsmoment. U maakt een kennistoets aangaande hondengedragsleer en de Topdog methodiek.
De bijeenkomsten 16 tot en met 20 bestaan uit praktijk, hiervoor gaan wij naar het Roosendaalse veld bij Veld. 

De eerste 3 bijeenkomsten leert u hondengedrag te observeren en te interpreteren, herkennen van spanningssignalen en een totaalbeeld te geven van een voor u vreemde hond.
De bijeenkomsten 4 en 5 staan in het teken van toetsmomenten.

Wij sluiten de basisopleiding af met een certificaatuitreiking. 
Wanneer u voor de verschillende onderdelen van de basisopleiding minimaal een "8" scoort, komt u in aanmerking voor het volgen van het coachingstraject.  

Voor u start met het coachongstraject is het noodzakelijk dat de hond die u wilt gaan inzetten tijdens de Topdog training getest en gecertificeerd is.

Het coachingstraject bestaat uit 10 bijeenkomsten. U verzorgt zelf een training voor een cliënt, passend binnen de doelgroep, met een passende hulpvraag.
Een opleider/ coach van Mens & Hond Consultancy woont 10 bijeenkomsten bij. De kennismaking en de afsluiting doet u zelfstandig. Tijdens de 10 trainingsmomenten zit uw coach aan de zijlijn en observeert hoe en op welke wijze u de training geeft. Gelet hierbij wordt op onder andere methodische aspecten, didactische aspecten, agogische aspecten en hoe u de hond inzet, gelet op onder andere veiligheid. Na iedere bijeenkomst ontvangt u feedback van de coach welke u voor de volgende training kunt verwerking in uw training.

Na de 5de bijeenkomst vindt er een tussenevaluatie plaats, en na de 10de bijeenkomst de eindevaluatie. 
U ontvangt een certificaat met beoordeling. Wanneer u voor ieder onderdeel minimaal een "8" scoort, bent u bevoegd de Topdog methodiek als zodanig in te zetten.
Het coachingstraject vindt plaats in Doetinchem.

Aansluitend kunt u een consultatietraject volgen. Dit consultatietraject houdt in dat u afspraken maakt met de medewerker van Mens & Hond Consultancy over leerwensen en ontwikkelwensen. Hoe het consultatietraject verloopt, spreekt u af met de coach, wij proberen hier zoveel als mogelijk rekening te houden met, en in te gaan op individuele wensen.

Uw psychosociaal hulphond zal jaarlijks een test moeten ondergaan, om geschiktheid zeker te stellen. Wij kijken dan naar zaken als veranderingen in de omgeving van de hond en veiligheid.

Jaarlijk biedt Mens & Hond Consultancy themagerichte terugkom bijeenkomsten aan. Voor de data van deze bijeenkomsten verwijzen wij u naar de jaarplanning elders op de website. U kunt zich inschrijven voor deze bijeenkomsten om uw deskundigheid te vergroten, ervaringen uit te wisselen met mede trainers en kennis te maken met nieuwe ontwikkelingen van de Topdog training.

Wanneer u zich wilt inschrijven voor de basisopleiding Topdog trainer, kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier, te vinden op de website.

 Klik hier voor de brochure over de opleiding.