Home Voorwaarden

 VOORWAARDEN MENS & HOND CONSULTANCY (MHC)

 1. ALGEMEEN
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Mens en Hond Consultancy en Mens en Hond Consultancy Wisch en omstreken”, hierna te nomen MHC en een Cliënt waarop MHC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Onder Cliënt wordt elke wederpartij van MHC verstaan.
 3. Onder Trainer wordt in deze voorwaarden verstaan een (als zelfstandig ondernemer opererende) persoon of instelling welke de Topdog methodiek in zijn eigen bedrijf inzet voor cliënten.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MHC en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien MHC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MHC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. MHC heeft naar zijn cliënten een inspanningsverplichting, MHC heeft geen resultaatverplichting.
 8. MHC is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te herzien en aan te passen.
 9. Op deze voorwaarden, offertes aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlandse recht van toepassing.
 10. De rechter in de vestigingsplaats van MHC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 11. OFFERTES EN AANBIEDINGINGEN
 12. Alle offertes en aanbiedingen van MHC zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 13. MHC kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 14. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MHC daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 15. Kosten worden vooraf in een offerte kenbaar gemaakt.
 16. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 17. BETALING EN INCASSO
 18. Betalingen dienen steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. De Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 19. De Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MHC verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Cliënt is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 20. Wanneer een betalingtermijn niet nagekomen wordt, is MHC gerechtigd buitenrechtelijke incasso kosten aan Cliënt in rekening te brengen.
 21. GEDRAGSADVIEZEN
 22. MHC en zijn medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemak en/ of schade aangericht door een hond van cliënten.
 23. De Cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag dat zijn/ haar hond vertoont voor, tijdens en na begeleiding.
 24. MHC verplicht zich 3 maal per jaar een bijscholing voor gecertificeerde hondengedragsadviseurs te organiseren, er dienen minimaal 2 bijeenkomsten per jaar gevolgd te worden om bevoegd hondengedragsadviseur te mogen blijven uitvoeren. Gebruik makende van de MHC methode.
 25. De kosten en data van de bijeenkomsten worden voor 1 januari van het nieuwe jaar door MHC in een uitnodiging bekend gemaakt.
 26. TOPDOG
 27. De Topdog methodiek en alle hieraan verbonden materialen en intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van MHC.
 28. Topdog trainers dienen het gehele opleidingstraject te hebben doorlopen en positief te hebben afgerond voordat zij bevoegd zijn de Topdog training te mogen uitvoeren/inzetten.
 29. De Topdog trainer verplicht zich MHC volledig te informeren over gedragingen en verleden van zijn/haar psychosociaal hulphond.
 30. Het traject bestaat uit de basis opleiding van minimaal 20 bijeenkomsten en het coachingstraject van minimaal 12 bijeenkomsten. Tijdens het coachingstraject gaat een medewerker van MHC of een bevoegd trainer mee ter ondersteuning en coaching.
 31. De honden die worden ingezet als psychosociaal hulphond tijdens Topdog trainingen dienen getest en gecertificeerd te zijn.
 32. Geteste honden dienen jaarlijks een her test te ondergaan om ingezet te kunnen blijven worden als psychosociaal hulphond.
 33. MHC verplicht zich 3 maal per jaar een bijscholing voor gecertificeerde trainers te organiseren, er dienen minimaal 2 bijeenkomsten per jaar gevolgd te worden om bevoegd trainingen te mogen blijven uitvoeren.
 34. De kosten en data van de bijeenkomsten worden voor 1 januari van het nieuwe jaar door MHC in een uitnodiging bekend gemaakt.
 35. MHC heeft het recht certificaten van zowel psychosociaal hulphond als trainer in te trekken, met opgaaf van reden.
 36. MHC kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ongemak en/of schade ontstaan bij een cliënt tijdens een trainingssessie uitgevoerd door een trainer en zijn/haar psychosociaal hulphond.
 37. De trainer is en blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond, binnen en buiten de trainingsmomenten.
 38. Wanneer MHC wordt ingehuurd door onderwijsinstellingen, zorginstelling, instellingen uit de non profit sector, etc. dragen deze zorg voor inlichten van cursisten dat er kans en risico bestaat op ongemak en/ of schade. Hierin neemt MHC geen initiatief.
 39. Klanten/ cliënten/ cursisten tekenen voorafgaand aan de bijeenkomsten waarin een hond wordt ingezet een overeenkomst dat zij op de hoogte zijn gebracht door de trainer dat er risico/ kans is op ongemak en/ of schade.
 40. AANSPRAKELIJKHEID MHC
 41. Indien MHC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 42. MHC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MHC is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 43. Indien MHC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MHC beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 44. De aansprakelijkheid van MHC is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 45. MHC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.